zaterdag 10 november 2012

Kraanvogels...Cranes...

Eind oktober, begin november is de beste tijd om de indrukwekkende Europese Kraanvogels [Grus grus] te fotograferen die in deze periode massaal vanuit hun broedgebieden in Scandinavië naar warmere streken in zuid Europa en Noord Afrika trekken om daar te overwinteren. Op hun reis vliegen ze ook over Nederland (waar zinds 2001 weer enkele paren broeden!), maar in veel minder grote aantallen dan bijvoorbeeld in Duitsland waar deze foto's zijn gemaakt. Bovendien zijn er daar een aantal gebieden waar ze een tussenstop maken alvorens verder te vliegen naar het zuiden. Op www.kraniche.de  staat een mooie overzichtskaart van de trekroutes en aantallen per jaargetijde waarin te zien is dat er begin November bijna 45000! kraanvogels geteld zijn in de Diepholzer Moor Niederung, een verzameling van hoogveen gebieden waar de vogels veilig kunnen overnachten in het water van het moeras. 's Ochtends bij zonsopkomst maak je hier een waar spektakel mee als ze met duizenden tegelijk onder luid getrompetter het veen verlaten om te gaan foerageren op de omliggende akkers met restanten van de maïsoogst.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The end of october, start of november is the best time to photograph the mpressive European Cranes [Grus grus] that migrate in large numbers from their Scandinavian breeding grounds to southern Europe and North Africa for the winter. On their journey they also fly across the Netherlands ( which has some breeding pairs since 2001!), but in much smaller numbers than for example in Germany where these photo's were made. Also there are a number of 'pitstop' areas were birds stay a couple of weeks to refuel before continuing their long journey south. On www.kraniche.de you can find a map with migration routes and numbers. You'll find that in the beginning of November  nearly 45000! Cranes were counted in the Diepholzer Moor Niederung, a high moorland area where birds can safely spend the night in the shallow waters of the marshes. At dawn there is a true spectacle to be witnessed when thousands of cranes leave the moor loudly trumpeting to go foraging on the remains of the corn harvest in the surrounding fields.
Rehdener Geestmoor - Swamp Rehdener Geestmoor @ sunrise
Het hoogveen bij zonsopkomst - High moor at dawn
European crane - Grus grus leave their sleeping grounds in the swamp before sunrise
Kraanvogels bij het verlaten van hun slaapplaats in het veen - Cranes leaving their nigtquarters in the moor
Fotograferen is bij het moeras erg lastig omdat de meeste vogels al vertrokken zijn voordat er voldoende licht is.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thaking photographs ain't easy because most birds have already left before there is enough light.
European Cranes backlit silhouette @ sunrise
Silhouetten in de opkomende zon zijn altijd mooi, je moet alleen op de juiste plek staan - Silhouets in the rising sun are great, you just need to be in the right spot
Kraanvogels vliegen bij ochtendgloren van hun slaapplaats in het veen naar de akkers om te foerageren.
Kraanvogels vliegen bij ochtendgloren van hun slaapplaats in het veen naar de akkers om te foerageren - Cranes leave their sleeping spots in the marshes to forage on the fields 
De omgeving verkennen biedt betere opties om te fotograferen tegen het licht van de opkomende zon. Maar Kraanvogels zijn zeer mensenschuw en moeilijk te benaderen. Bovendien is het zaak de dieren zo min mogelijk te verstoren. Omdat ze nog duizenden kilometers moeten vliegen op hun jaarlijkse trek naar het zuiden hebben ze alle tijd en rust nodig om genoeg voedsel binnen te krijgen om de lange reis vol obstakels te kunnen volbrengen. De kunst is dan ook om een plek te vinden waar je vanuit dekking ongezien kunt fotograferen. Het helpt als je in de auto blijft zitten, daar zijn ze enigszins aan gewend, maar stop je bij een akker waar de vogels zitten dan zie je dat ze allemaal hun kop oprichten en zich terugtrekken of wegvliegen, dat levert geen mooie foto's op. Het is beter al op de lokatie aanwezig te zijn als de vogels arriveren en uit het zicht te blijven.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Scouting the surroundings, we find better places to photograph against the rising sun. But Cranes are very shy birds and hard to get close to. Also it is crucial not to disturb the animals. Because they have thousands more miles to fly on their trip south, they need rest and to eat enough food. So it's key to find a spot from where we can observe them without disturbance. It helps when you stay in your car, they're somewhat used to them, but once you stop at a field with birds in it, they all raise their heads and retreat or fly away. That doesn't result in great pictures. It's much better to already be on location before the birds arrive and stay out of sight.
Kraanvogels foerageren in weilanden en op restanten van maisakkers
Duizenden Kraanvogels vindt je in de omgeving van de moerassen. Voor een mooie foto is het geduldig wachten tot ze dichterbij komen - In the surroundings of the moors you can find thousands of Cranes. For good photographs you have to patiently wait for them to get close.
Kraanvogel & Kleine Zwaan - European Crane & Bewick's Swan - Grus grus & Cygnus bewickii
Soms heb je geluk; Kraanvogels vergezeld door drie Kleine Zwanen - Sometines you're lucky; Cranes in tne company of Bewick's Swans
Kraanvogel - European Crane - Grus grus
Ook een druilerige dag levert mooie plaatjes op - Dull overcast days can also make great photo's
Kraanvogel - European Crane - Grus grus
De vogels blijven op veilige afstand van de weg en zijn continu alert - The birds stay at a safe distance from the road and are continuously alert
Cranes flying back to the swamp @ sunset
Tegen zonsondergang vliegen ze weer massaal terug naar hun veilige onderkomen in het moeras - At sunset they return to the moorlands in large formations
European cranes in flight

Kraanvogels hebben een veilige plek nodig om te kunnen slapen. Daarom zoeken ze na zonsondergang de ondiepe plassen op in het veen alwaar ze staand de nacht doorbrengen in het water, veilig voor predators als vossen. Veel van die veengebieden zijn de verdwenen door o.a. verstedelijking, grootschalige akkerbouw en turfwinning. Honderd jaar geleden waren nog grote delen van noordelijk Duitsland bedekt met veen. Hier is anno 2012 weinig van over. De overgebleven veengronden worden nu beschermd. Al wordt er in Duitsland t/m 2014 nog steeds turf gewonnen. Het is dus moeilijk voor deze geweldige vogels om nog geschikte rustgebieden te vinden op hun lange trektocht. In Italië waar nu Venetië ligt was vroeger ook een gebied waar de vogels terecht konden. Nu moeten ze doorvliegen. De twee belangrijkste trekroutes verlopen via Duitsland door respectievelijk Frankrijk en Spanje waar dit jaar in de Extremadura een recordaantal van 62000 vogels werd geteld, en oostelijk via Hongarije waar in het Hortobágy National Park maar liefst 112000 vogels werden geteld! Enkele duizenden vogels blijven achter verspreid over Europa. De meeste trekken door naar Noord Afrika om te overwinteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cranes need a safe place to spend the night. That's why they gather in the shallow waters of the marshes after sunset. Safe for predators like Foxes. Many moorlands have vanished because of urbanization, large scale agriculture and turf/peat mining. A hundred years ago large parts of Germany were covered in moorland. In 2012 little is left. The remaining moors are now protected, although turf mining will continue till 2014. So it is hard for these birds to find suitable resting areas on their long journey. In Italy, where there is now the city of Venice, there used to be a large moorland where the Cranes could rest. Now they have to fly on. The two most important migration routes lead via Germany through France and Spain where this year in the Extremadura a record number of 62000 birds were counted, and the eastern route through Hungary, where at the National Park Hortobágy 112000 birds were counted! A couple of thousand birds stay spread across Europe. Most migrate to North Africa.
Volwassen Kraanvogels - Adult European Cranes - Grus grusAdult European Cranes - Grus grus
Vier volwassen Kraanvogels, duidelijk herkenbaar aan de wit-zwarte tekening op hun kop. De rode vlek op hun kruin is kaal, zonder veren - Four adult Cranes, clearly recognizable by the black and white heads, Th red spot on top of the head is bald and featherless
Cranes landing on field
Met duizenden arriveren ze op de akkers - Thousands arrive in the fields
Cranes feeding on cornfieldsIn o.a. Nedersaksen worden de Kraanvogels geholpen door de maïsakkers niet allemaal vroegtijdig om te ploegen zodat er voldoende maïs blijft liggen voor de vogels om 'op te kunnen vetten" voor de verdere trek naar het zuiden. Ook broeden er een klein aantal vogels in de venen van de Diepholzer Moor Niederung.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In Lower Saxony Cranes get help by leaving the cornfields 'un-plowed' in order to leave the corn harvest remains to the birds. A small number of cranes breed in the Diepholzer Moor Niederung.
Horses in low sunlit meadow against forest in fall colors
Wachten op de Kraanvogels is geen straf in dit mooie licht! - Waiting for Cranes is not a punishment in this beautiful light!
Horses in sunlit meadow against forest in fall colors

Soms duurt het even voordat de Kraanvogels in de buurt komen maar er valt genoeg moois te zien als je er oog voor hebt, zoals deze Blauwe Reiger boven in een boomtop, of een Grote Zilverreiger die voorbij vliegt, maar ook Reeën, Hazen en Fazanten passeren de revue.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sometimes it takes a while before the Cranes get close but there's enough beauty to see if you look around, like this Grey Heron in a tree top, or a Great White Egret flying by, but also Roe Deer, Hares and pheasants pass by.

Grey Heron in treetop
Blauwe Reiger in boomtop Grey Heron in a tree top
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret
Female Roe Deer in Corn Field Capreolus capreolus
Ook Reeën laten zich zien in de vroege ochtend. Altijd alert want er wordt flink gejaagd aan het knallen te horen - Roe Deer only show up early morning.  Always on guard because they are being hunted here, judged by the gunshots we hear
Ook Roofvogels als de Buizerd en Torenvalk zie je regelmatig.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Regularly we see Predators like Buzzard and Kestrels.
Buizerds jagen op muizen vanuit de lucht of vanaf een uitkijkpost als een boom of dit paaltje - Buzzards hunt for mice from the air or from a post like a tree or pole 
Buizerd op de uitkijk - Buzzard on the look-out
Buizerds kunnen onderling behoorlijk verschillen van kleur, van zeer donkerbruin tot bijna wit. Dit prachtige bijna witte exemplaar wilde wel even poseren. Vanuit de auto zijn ze vaak redelijk goed te benaderen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buzzards can differ a lot in color from one another, from dark brown to almost white. This beautiful pale bird posed for us on a pole. From the car it's easier to get close.
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo
Witte buizerd op uitkijkpost
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo

Common Kestrel approach for landing
Ook Torenvalken hebben hun favoriete uitkijkposten of hangen 'biddend' boven het veld - Kestrels also have their favorite posts or hover above the fields looking for prey
Veel zeldzamer dan de eerder genoemde Kleine Zwaan is de Wilde Zwaan waarvan ik een 'einzelgänger' aantrof op één van de akkers. Hij lijkt op de Kleine Zwaan, maar is veel groter bijna even groot als de bekende Knobbelzwaan en het oranje op zijn snavel loopt door tot voorbij de neusgaten.
In het frans heet hij "Cygne chanteur", de zingende zwaan, vanwege de trompet-achtig klinkende 3-tonen die ze voortbrengen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A lot rarer than the previously mentioned Bewick's Swan  is the Whooper Swan. This loner I found in one of the corn fields. It looks like the Bewick's Swan but is much larger, almost as large as the Mute Swan and the orang colored spot on the beak goes past the nostrils. In French it is called Cygne chanteur, the Singing Swan, because of the trumpet-like 3-tone song they sing. 
Grote Zwaan - Whooper Swan - Cygnus cygnus
Een zeldzame Wilde Zwaan komt kennelijk ook aan zijn trekken op het maïsveld en kijkt verwonderd naar me op A rare Whooper Swan apparently also gets it's share of food off a cornfield and looks up at me surprized.
Diverse soorten ganzen zoals deze Kolganzen foerageren ook graag op de maïsvelden. Ook zij broeden op de Toendra in Scandinavië en Rusland en komen naar het zuiden om te overwinteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Different species of geese like these White-fronted Geese also forage on the corn. They also breed in the high tundra of Scandinavia and Russia and migrate south in winter.
Kolganzen op maïsveld - White-fronted Geese on a cornfield
Kolganzen in vlucht - White-fronted Geese in flight
Maat ik kwam natuurlijk voor de Kraanvogels en het wachten werd regelmatig beloond. Vanuit de dekking van een bomenrij zag ik de vogels prachtig laag voorbij vliegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Off course the main reason we came here were the Cranes and the waiting was regularly rewarded. From my cover behind a tree line I could watch the birds fly by low to the ground.


Als ze zo beeldvullend voorbij vliegen is het nog lastig ze in beeld te houden - When flying so close it's hard to keep them in the frame
Twee volwassen Kraanvogels - Two adult Cranes
Groepen van tientallen, soms honderden vliegen voorbij - Dozens, sometimes hundreds fly by in groups
Een duidelijk verschil in kop tekening; boven een volwassen vogel, onder een juveniel - A clear difference in head dress; on top an adult , below a juvenile bird
Cranes flying against fall colored forest

Vranes against fall colored forest

Cranes flying at the moon
Cranes at sunset
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •
Geen opmerkingen:

Een reactie posten