zondag 23 december 2012

Grauwe dag.../ Grey day...

Een typisch Hollandse sombere grauwe winterdag als vandaag nodigt niet echt uit om op pad te gaan, maar omdat ik weet dat achteraf de bevrediging altijd groter is dan wanneer je thuis blijft ga ik toch maar op pad.
Het heeft behoorlijk geregend afgelopen tijd en de paden zijn één groot blubberbad, het licht is waardeloos en de wind is snijdend koud, maar dat mag de pret niet drukken.
Vrijwel direct zie ik een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegen over het ondergelopen drassige land, dat begint goed...
---------------------------------------------------------------------------------------------
A typically Dutch grey winter day like today os not very inviting to go out but, I know that in hindsight satisfaction is always greater than expected I nevertheless decide to take my chances. A lot of rain has fallen lately and turned everything into a mud bath. The terrible light and piercing cold wind won't hold me back. Almost immediately I spot a female Hen Harrier flying low above a drowned field. That;s a promising start...
vrouw Blauwe Kiekendief - female Hen Harrier -  Circus cyanus
Vrouw Blauwe Kiekendief - Female Hen Harrier
Een Torenvalk op de uitkijk.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A Kestrel on the look-out. 
Torenvalk - Common Kestrel - Falco tinnunculus
Torenvalk op z'n uitkijkpost - Kestrel on the look-out

Een groepje Zwanen vliegt recht op me af, Wilde Zwanen blijkt even later. Zeldzaam, maar regelmatige en graag geziene wintergasten in Nederland uit het hoge noorden.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A group of Swans are flying straight at me. Whooper Swans I realize seconds later. Rare in these parts, but seen regularly in winter when they migrate from Northern regions.
Wilde Zwaan - Whooper Swan - Cygnus cygnus
Wilde Zwanen familie. Twee volwassen vogels en twee juveniele waarbij de oranje kleur op de snavel nog ontbreekt - Whooper Swan family. Two adults and two juveniles who lack the bills are not yet orange
De Koniks zijn altijd een goede reden om naar de OVP te gaan. En onder deze weersomstandigheden een stuk beter te fotograferen dan vogels. Ze zijn fotogeniek en altijd een erg dankbaar, vaak goed te benaderen foto onderwerp. Al helpt het wel als ze een beetje actief zijn. Geen heftige gevechten dit keer, maar in ieder geval een beetje röring.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Konik Horses always draw me back to the Oostvaardersplassen. Under these conditions they are a lot easier to photograph than birds. They are photogenic and a great subject because they are easily approachable. It does help if they are a bit active. No fierce fighting today, just a bit of playing around but some nice shots anyway.

Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Vechtende Koniks - fighting Konik - Equus caballus caballus
Ook close-up zijn het prachtige dieren die een soort serene rust uitstralen.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Up close they are beautiful animals that radiate serenity.

Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Konik - Konik Horse - Equus caballus caballus
Ook de Edelherten zijn na enig speurwerk te vinden. Ontdaan van hun gewei zoeken ze in de winter beschutting op in het bos, of liever, in wat er van over is. Als ze niet bewegen zijn ze nog best lastig te spotten. En ze hebben mij natuurlijk allang gezien...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Red Deer are  not found as easily at first. Without their impressive antlers which the males throw of in winter, they look for shelter in the forest, or rather what's left of it. If they're not moving they are hard to spot. Off course the already spotted me...
Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Edelherten tussen het kreupelhout - Red Deer in the brushwood

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Dicht bij elkaar is het warmer - Close together it's warmer
Op de grote vlakte lopen meestal grote kuddes te grazen. Een on-Nederlands gezicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------
In the open plains you can see large herds grazing. A very 'un-dutch' sight.

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Kudde Edelherten graast op de open vlakte.

Het riet is ook een goeie plek om te schuilen en te slapen...
---------------------------------------------------------------------------------------------
The Reed beds are also provide shelter and a hiding place...

Edelhert - Red Deer - Cervus elaphus
Schuilen in het riet - hiding in the reeds


Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


HOME 

 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •


zondag 16 december 2012

Bizon.../ Bison...

Tijdens een excursie in December georganiseerd door Landschap had ik het genoegen kennis te maken met één van de meest iconische dieren van Europa, de Wisent of Europese Bizon.
Bij de Bizon denk je in eerste instantie misschien aan zijn Amerikaanse soortgenoot uit de heldenverhalen met cowboys en indianen. Deze helden hebben het voor elkaar gekregen deze oer-runderen waarvan er ooit miljoenen rondliepen bijna systematisch uit te roeien. Ze werden niet alleen bejaagd voor hun huid en vlees maar werden door boeren gezien als voedselconcurrent van hun koeien. Ook het 'conflict' tussen blanken en indianen speelde een rol. In 1875 werd er in het Amerikaanse congres gepleit voor volledige uitroeiing om de de indianen te dwingen hun nomadische bestaan op te geven. De indianen zelf konden er ook wat van. In de jaren 30 van de 19e eeuw werden op de zuidelijke prairie ca. 280.000 Bizons per jaar gedood. Er waren zelfs speciale Bizon-jachttreinen van waaruit op de kuddes geschoten kon worden. In 1884 waren ze zo goed als uitgeroeid. Nu leven er nog zo'n 30.000 in het wild.
--------------------------------------------------------------------------------------------
On an excursion this December organised by Landschap, I was fortunate to meet one of the most iconic animals of Europe, the European (Wood) Bison.
When you think of Bison you'll probably think of it's American nephew from heroic stories of cowboys and indians. The 'heroes' in these stories have almost managed to systematically hunt these animals, which once roamed in the millions, to extinction. They weren't just killed for meat and hide but were also seen as food competitors by farmers to their cattle. The conflict between White men and Indians also played a role. In 1875 the American congress pleaded for full extinction of the Bison to force the Indians to give up their nomadic existence. The Indians themselves are also to blame. In the 30's of the 19th century on the southern prairie 280.000 Bison a year were killed. There even were special Bison hunting trains off which hunters could shoot at the herds. In 1884 the were almost extinct. Now there are some 30.000 in the wild.
Wisent - European Bison - Bison bonasus
de Wisent of Europese Bizon loopt sinds enkele jaren weer 'vrij' rond in Nederland - The European Bison has been roaming 'freely' again in the Netherlands for a few years

Als je nu denkt dat onze Europese 'beschaving' verstandiger te werk zou gaan heb je het mis. De Europese Bizon of Wisent was er begin vorige eeuw nog veel slechter aan toe.
--------------------------------------------------------------------------------------------
If you come to think that our European 'civilization' was any wiser, you're wrong. The European Bison population was in even worse condition at the beginning of the last century.
Wisent Stier - European Bison Bull - Bison bonasus
De mannetjes zijn imposant. tot bijna 2 meter hoog en ca 900 kg. Toch zijn het vriendelijke reuzen. Zolang ze zich niet bedreigd voelen en je op gepaste afstand blijft - Males are very impressive. Up to 2 meters tall and 900 kg. But they are friendly giants. As long as they don't feel threatened and you stay at a safe distance

Door jacht, stroperij en verdwijnen van leefgebied is hij in 1921 in het wild uitgestorven. Terug gefokt uit een handjevol overgebleven dieren in gevangenschap zijn er nu weer ca.4200, waarvan er ongeveer 2800 in het beschermde wildreservaten leven. Ze zijn dus net zo zeldzaam als de Tijger!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
By hunting, poaching and disappearance of habitat, the European Bison went extinct in the wild in 1921. From a handful of captive animals they were bread back to about 4200, of which about 2800 live in the wild in National Parks. That means they are as rare as the Tiger!!!
Wisent kudde - European Bison Herd - Bison bonasus
Wisenten leven in kleine groepen en zoeken de beschutting van het bos - European Bison live in small groups and seek shelter in the forest
In het Kraansvlak nabij de Kennemerduinen in een voor publiek afgesloten natuurgebied van PWN zijn in 2007 de eerste 3 Wisenten uit Polen losgelaten tbv wetenschappelijk onderzoek. in 2008 volgden er nog eens 3. inmiddels zijn er 8 nakomelingen. Dit is de enige plek in de wereld waar de dieren niet worden bijgevoerd en uit de afgelopen 5 jaar blijkt dat ze zich prima kunnen redden. Ze delen hier hun habitat met andere wilde grazers als Damhert en Ree.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In the "Kennemerduinen' in an area not freely accessible to the public, the first three Bison from Poland were released in a reserve of PWN waterworks in a scientific research project. In 2008 another three individuals followed. Now there are 8 offspring. This is the only spot in the world where the animals don't get supplemental food and in the past 5 years it turned out they can manage just fine on their own. They share their habitat here with other wild grazers like Fallow Deer and Roe Deer.
Damhert - Fallow Deer - Dama Dama met Ekster, de Europese "Ossenpikker"
'Approach for landing'. Een Ekster op het punt te landen op een damhert dat de vogel als 'ossepikker' ontdoet van parasieten. Ook de Wisenten profiteren hiervan - A Magpie landing on a Fallow Deer which it releaves of parasites like an 'oxpecker'. Bison also profit from this behavior
Het onderzoek levert belangrijke informatie op over o.a. eetgedrag en terreingebruik van de dieren, maar ook over interactie met ander dieren en mensen. Hier is maar weinig over bekend en er doen veel indianenverhalen de ronde over hoe gevaarlijk en agressief ze zouden zijn. Het tegendeel blijkt waar, ze zijn behoorlijk mensenschuw.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Important information was gathered from the research regarding use of terrain and interaction with other animals and humans. Little is known about that and a lot of wild stories exist about their aggression towards humans. Quite the opposite turned out to be the case, they are very shy of people.
Wisent juveniel - European Bison juvenile - Bison bonasus
Een jonge wisent rolt over de grond. Daardoor worden planten losgewoeld en vindt er verstuiving plaats wat bevorderlijk is voor de diversiteit aan begroeiing - Young Bison rolling in the sand. the ground is churred up, wind gets a grip on the soil and causes sand-drifts which helps the diversion in vegitation

Een close encounter met een boze Wisent lijkt me ook niet echt wenselijk, want die kleine die hier nog speels door het zand rolt is over een paar jaar bijna 2 meter hoog en 600 tot 1000 kilo zwaar... Bijzonder dat ze nu weer in Nederland te zien zijn buiten de dierentuin.

--------------------------------------------------------------------------------------------
A close encounter with a an angry Bison is not advisable feat because the little one rolling in the sand here will be almost 2 meters tall and almost a 1000 kg in two years time... Amazing you can now see them outside of the zoo in the Netherlands.
•••
Een week later had ik het voorrecht een foto excursie te maken op een tijdstip vroeg in de ochtend met beter licht en, met geluk, op een mooiere lokatie.
De wisenten worden gevolgd middels een GPS zender en omdat ze behoorlijke afstanden kunnen afleggen is het afwachten waar ze zich bevinden op het moment dat je ze gaat opzoeken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

A week later I had the privilege of making an photo excursion at sunrise with much better light and, with luck, in a better location. The Bisons whereabouts  are monitored by GPS and because they can travel long distances, you never know where they'll be the next day.
Kudde Wisenten in de duinen van waterleiding bedrijf PWN
Kudde Wisenten in de duinen van waterleiding bedrijf PWN - Herd of Bison in the dunes of PWN waterwokrs

Grazende Wisenten op duinhelling - Bison grazing on the slopes of the dunes

Vreemd genoeg was er géén animo voor de excursie(s) ondanks het feit dat we een week eerder met maar liefst 30 enthousiaste bezoekers waren. De weersvoorspellingen waren niet best, dat was misschien een verklaring, maar niet getreurd natuurlijk, hoe minder zielen hoe meer vreugd! En de goden waren ons goed gezind! Bij zonsopkomst weken de grauwe wolken en baadden de duinen in mooi zacht licht. Alle tijd om onder deskundige begeleiding van Boswachter Ruud Maaskant prachtige foto's te maken!
--------------------------------------------------------------------------------------------
To my surprise there wasn't any interest in these photo excursions that day, despite the fact that there were 30 enthusiastic visitors last week. The weather wasn't going to be very promising but this was a great opportunity, the less people the better. And we were very lucky. At sunset the clouds disappeared like magic and the dunes were bathing in beautiful warm light. And we had all the time to make great photo's guided by Ranger Ruud Maaskant.
De Wisent is een stuk slanker gebouwd dan zijn Amerikaanse verwant, waardoor hij zich makkelijker door bos en struikgewas kan bewegen. Niettemin imposant als hij zo met zijn hoge rug boven het duin verschijnt - The European Bison is built slimmer than its American counterpart, so it can easily move throught thick bushes and forest. Nevertheless impressive when it turns up in front of you over a dune

De dieren bleken ook een stuk minder schuw dan tijdens de excursie. Die grote groep mensen ervaren ze toch meer als bedreigend. Ze waren zelfs zo nieuwsgierig dat we meerdere malen onze spullen op moesten pakken en ons terug moesten trekken.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The animals were a lot less shy than on last weeks excursion. Th large group of people was obviously more threatening to them. They were even so curious that on several occasions we had to pick up our gear and retreat.
Close encounter...


Alhoewel ze misschien minder imposant zijn dan hun Amerikaanse verwanten maken ze toch een onuitwisbare indruk. Ze zijn echt groot en prachtige "oer" beesten. Heel wat anders dan een Schotse Hooglander die ondanks hun groter hoorns heel wat minder ontzag inboezemen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
They may be less impressive than their American relatives they left a deep impression on me. They're really big and beautifully primal beasts. Quite something else than Scottisch Higlanders that despite their larger horns are less awe-inspiring.

European Bison Fighting
Op de hoorns, een gevecht is natuurlijk indrukwekkend al ging het er hier nog speels aan toe - A fight is offcourse impressive even though this was only playing around 

Een bijzonder project in ons kleine landje dat veel nieuwe wetenschappelijke informatie oplevert, veel aandacht krijgt in de rest van de wereld en maar weer eens aantoont dat we het tij gelukkig nog hebben kunnen keren voor deze soort, op het nippertje... Wellicht dat over enkele jaren de Bizon weer een vertrouwd beeld wordt in het Nederlandse en Europese landschap, dat zou mooi zijn...
--------------------------------------------------------------------------------------------
A special project in our small country that resulted in a lot of new scientific findings, gets a lot of attention from the rest of the world and shows that we were able to save this species, but only 'just'. Hopefully the European Bison will roam freely again in the rest of the country and Europe in a couple of years
•••
Een van mijn foto's is inmiddels gepubliceerd in van een mooi artikel in het  in het voorjaarsnummer 2013 van Landschap Magazine.
Voor slechts 22 Euro ben je lid, steun je deze organisatie en krijg je vier keer per jaar het prachtige informatieve blad thuis gestuurd!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Since this excursion one of my photo's was published in a nice article in the spring issue 2013 of Landschap Magazine. (in dutch)

Meer info: www.wisenten.nl

               www.landschapvzw.be
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER! • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •

zaterdag 10 november 2012

Kraanvogels...Cranes...

Eind oktober, begin november is de beste tijd om de indrukwekkende Europese Kraanvogels [Grus grus] te fotograferen die in deze periode massaal vanuit hun broedgebieden in Scandinavië naar warmere streken in zuid Europa en Noord Afrika trekken om daar te overwinteren. Op hun reis vliegen ze ook over Nederland (waar zinds 2001 weer enkele paren broeden!), maar in veel minder grote aantallen dan bijvoorbeeld in Duitsland waar deze foto's zijn gemaakt. Bovendien zijn er daar een aantal gebieden waar ze een tussenstop maken alvorens verder te vliegen naar het zuiden. Op www.kraniche.de  staat een mooie overzichtskaart van de trekroutes en aantallen per jaargetijde waarin te zien is dat er begin November bijna 45000! kraanvogels geteld zijn in de Diepholzer Moor Niederung, een verzameling van hoogveen gebieden waar de vogels veilig kunnen overnachten in het water van het moeras. 's Ochtends bij zonsopkomst maak je hier een waar spektakel mee als ze met duizenden tegelijk onder luid getrompetter het veen verlaten om te gaan foerageren op de omliggende akkers met restanten van de maïsoogst.
--------------------------------------------------------------------------------------------
The end of october, start of november is the best time to photograph the mpressive European Cranes [Grus grus] that migrate in large numbers from their Scandinavian breeding grounds to southern Europe and North Africa for the winter. On their journey they also fly across the Netherlands ( which has some breeding pairs since 2001!), but in much smaller numbers than for example in Germany where these photo's were made. Also there are a number of 'pitstop' areas were birds stay a couple of weeks to refuel before continuing their long journey south. On www.kraniche.de you can find a map with migration routes and numbers. You'll find that in the beginning of November  nearly 45000! Cranes were counted in the Diepholzer Moor Niederung, a high moorland area where birds can safely spend the night in the shallow waters of the marshes. At dawn there is a true spectacle to be witnessed when thousands of cranes leave the moor loudly trumpeting to go foraging on the remains of the corn harvest in the surrounding fields.
Rehdener Geestmoor - Swamp Rehdener Geestmoor @ sunrise
Het hoogveen bij zonsopkomst - High moor at dawn
European crane - Grus grus leave their sleeping grounds in the swamp before sunrise
Kraanvogels bij het verlaten van hun slaapplaats in het veen - Cranes leaving their nigtquarters in the moor
Fotograferen is bij het moeras erg lastig omdat de meeste vogels al vertrokken zijn voordat er voldoende licht is.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thaking photographs ain't easy because most birds have already left before there is enough light.
European Cranes backlit silhouette @ sunrise
Silhouetten in de opkomende zon zijn altijd mooi, je moet alleen op de juiste plek staan - Silhouets in the rising sun are great, you just need to be in the right spot
Kraanvogels vliegen bij ochtendgloren van hun slaapplaats in het veen naar de akkers om te foerageren.
Kraanvogels vliegen bij ochtendgloren van hun slaapplaats in het veen naar de akkers om te foerageren - Cranes leave their sleeping spots in the marshes to forage on the fields 
De omgeving verkennen biedt betere opties om te fotograferen tegen het licht van de opkomende zon. Maar Kraanvogels zijn zeer mensenschuw en moeilijk te benaderen. Bovendien is het zaak de dieren zo min mogelijk te verstoren. Omdat ze nog duizenden kilometers moeten vliegen op hun jaarlijkse trek naar het zuiden hebben ze alle tijd en rust nodig om genoeg voedsel binnen te krijgen om de lange reis vol obstakels te kunnen volbrengen. De kunst is dan ook om een plek te vinden waar je vanuit dekking ongezien kunt fotograferen. Het helpt als je in de auto blijft zitten, daar zijn ze enigszins aan gewend, maar stop je bij een akker waar de vogels zitten dan zie je dat ze allemaal hun kop oprichten en zich terugtrekken of wegvliegen, dat levert geen mooie foto's op. Het is beter al op de lokatie aanwezig te zijn als de vogels arriveren en uit het zicht te blijven.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Scouting the surroundings, we find better places to photograph against the rising sun. But Cranes are very shy birds and hard to get close to. Also it is crucial not to disturb the animals. Because they have thousands more miles to fly on their trip south, they need rest and to eat enough food. So it's key to find a spot from where we can observe them without disturbance. It helps when you stay in your car, they're somewhat used to them, but once you stop at a field with birds in it, they all raise their heads and retreat or fly away. That doesn't result in great pictures. It's much better to already be on location before the birds arrive and stay out of sight.
Kraanvogels foerageren in weilanden en op restanten van maisakkers
Duizenden Kraanvogels vindt je in de omgeving van de moerassen. Voor een mooie foto is het geduldig wachten tot ze dichterbij komen - In the surroundings of the moors you can find thousands of Cranes. For good photographs you have to patiently wait for them to get close.
Kraanvogel & Kleine Zwaan - European Crane & Bewick's Swan - Grus grus & Cygnus bewickii
Soms heb je geluk; Kraanvogels vergezeld door drie Kleine Zwanen - Sometines you're lucky; Cranes in tne company of Bewick's Swans
Kraanvogel - European Crane - Grus grus
Ook een druilerige dag levert mooie plaatjes op - Dull overcast days can also make great photo's
Kraanvogel - European Crane - Grus grus
De vogels blijven op veilige afstand van de weg en zijn continu alert - The birds stay at a safe distance from the road and are continuously alert
Cranes flying back to the swamp @ sunset
Tegen zonsondergang vliegen ze weer massaal terug naar hun veilige onderkomen in het moeras - At sunset they return to the moorlands in large formations
European cranes in flight

Kraanvogels hebben een veilige plek nodig om te kunnen slapen. Daarom zoeken ze na zonsondergang de ondiepe plassen op in het veen alwaar ze staand de nacht doorbrengen in het water, veilig voor predators als vossen. Veel van die veengebieden zijn de verdwenen door o.a. verstedelijking, grootschalige akkerbouw en turfwinning. Honderd jaar geleden waren nog grote delen van noordelijk Duitsland bedekt met veen. Hier is anno 2012 weinig van over. De overgebleven veengronden worden nu beschermd. Al wordt er in Duitsland t/m 2014 nog steeds turf gewonnen. Het is dus moeilijk voor deze geweldige vogels om nog geschikte rustgebieden te vinden op hun lange trektocht. In Italië waar nu Venetië ligt was vroeger ook een gebied waar de vogels terecht konden. Nu moeten ze doorvliegen. De twee belangrijkste trekroutes verlopen via Duitsland door respectievelijk Frankrijk en Spanje waar dit jaar in de Extremadura een recordaantal van 62000 vogels werd geteld, en oostelijk via Hongarije waar in het Hortobágy National Park maar liefst 112000 vogels werden geteld! Enkele duizenden vogels blijven achter verspreid over Europa. De meeste trekken door naar Noord Afrika om te overwinteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cranes need a safe place to spend the night. That's why they gather in the shallow waters of the marshes after sunset. Safe for predators like Foxes. Many moorlands have vanished because of urbanization, large scale agriculture and turf/peat mining. A hundred years ago large parts of Germany were covered in moorland. In 2012 little is left. The remaining moors are now protected, although turf mining will continue till 2014. So it is hard for these birds to find suitable resting areas on their long journey. In Italy, where there is now the city of Venice, there used to be a large moorland where the Cranes could rest. Now they have to fly on. The two most important migration routes lead via Germany through France and Spain where this year in the Extremadura a record number of 62000 birds were counted, and the eastern route through Hungary, where at the National Park Hortobágy 112000 birds were counted! A couple of thousand birds stay spread across Europe. Most migrate to North Africa.
Volwassen Kraanvogels - Adult European Cranes - Grus grusAdult European Cranes - Grus grus
Vier volwassen Kraanvogels, duidelijk herkenbaar aan de wit-zwarte tekening op hun kop. De rode vlek op hun kruin is kaal, zonder veren - Four adult Cranes, clearly recognizable by the black and white heads, Th red spot on top of the head is bald and featherless
Cranes landing on field
Met duizenden arriveren ze op de akkers - Thousands arrive in the fields
Cranes feeding on cornfieldsIn o.a. Nedersaksen worden de Kraanvogels geholpen door de maïsakkers niet allemaal vroegtijdig om te ploegen zodat er voldoende maïs blijft liggen voor de vogels om 'op te kunnen vetten" voor de verdere trek naar het zuiden. Ook broeden er een klein aantal vogels in de venen van de Diepholzer Moor Niederung.
--------------------------------------------------------------------------------------------
In Lower Saxony Cranes get help by leaving the cornfields 'un-plowed' in order to leave the corn harvest remains to the birds. A small number of cranes breed in the Diepholzer Moor Niederung.
Horses in low sunlit meadow against forest in fall colors
Wachten op de Kraanvogels is geen straf in dit mooie licht! - Waiting for Cranes is not a punishment in this beautiful light!
Horses in sunlit meadow against forest in fall colors

Soms duurt het even voordat de Kraanvogels in de buurt komen maar er valt genoeg moois te zien als je er oog voor hebt, zoals deze Blauwe Reiger boven in een boomtop, of een Grote Zilverreiger die voorbij vliegt, maar ook Reeën, Hazen en Fazanten passeren de revue.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sometimes it takes a while before the Cranes get close but there's enough beauty to see if you look around, like this Grey Heron in a tree top, or a Great White Egret flying by, but also Roe Deer, Hares and pheasants pass by.

Grey Heron in treetop
Blauwe Reiger in boomtop Grey Heron in a tree top
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret
Female Roe Deer in Corn Field Capreolus capreolus
Ook Reeën laten zich zien in de vroege ochtend. Altijd alert want er wordt flink gejaagd aan het knallen te horen - Roe Deer only show up early morning.  Always on guard because they are being hunted here, judged by the gunshots we hear
Ook Roofvogels als de Buizerd en Torenvalk zie je regelmatig.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Regularly we see Predators like Buzzard and Kestrels.
Buizerds jagen op muizen vanuit de lucht of vanaf een uitkijkpost als een boom of dit paaltje - Buzzards hunt for mice from the air or from a post like a tree or pole 
Buizerd op de uitkijk - Buzzard on the look-out
Buizerds kunnen onderling behoorlijk verschillen van kleur, van zeer donkerbruin tot bijna wit. Dit prachtige bijna witte exemplaar wilde wel even poseren. Vanuit de auto zijn ze vaak redelijk goed te benaderen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buzzards can differ a lot in color from one another, from dark brown to almost white. This beautiful pale bird posed for us on a pole. From the car it's easier to get close.
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo
Witte buizerd op uitkijkpost
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo
Witte Buizerd White Buzzard - Buteo buteo

Common Kestrel approach for landing
Ook Torenvalken hebben hun favoriete uitkijkposten of hangen 'biddend' boven het veld - Kestrels also have their favorite posts or hover above the fields looking for prey
Veel zeldzamer dan de eerder genoemde Kleine Zwaan is de Wilde Zwaan waarvan ik een 'einzelgänger' aantrof op één van de akkers. Hij lijkt op de Kleine Zwaan, maar is veel groter bijna even groot als de bekende Knobbelzwaan en het oranje op zijn snavel loopt door tot voorbij de neusgaten.
In het frans heet hij "Cygne chanteur", de zingende zwaan, vanwege de trompet-achtig klinkende 3-tonen die ze voortbrengen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A lot rarer than the previously mentioned Bewick's Swan  is the Whooper Swan. This loner I found in one of the corn fields. It looks like the Bewick's Swan but is much larger, almost as large as the Mute Swan and the orang colored spot on the beak goes past the nostrils. In French it is called Cygne chanteur, the Singing Swan, because of the trumpet-like 3-tone song they sing. 
Grote Zwaan - Whooper Swan - Cygnus cygnus
Een zeldzame Wilde Zwaan komt kennelijk ook aan zijn trekken op het maïsveld en kijkt verwonderd naar me op A rare Whooper Swan apparently also gets it's share of food off a cornfield and looks up at me surprized.
Diverse soorten ganzen zoals deze Kolganzen foerageren ook graag op de maïsvelden. Ook zij broeden op de Toendra in Scandinavië en Rusland en komen naar het zuiden om te overwinteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Different species of geese like these White-fronted Geese also forage on the corn. They also breed in the high tundra of Scandinavia and Russia and migrate south in winter.
Kolganzen op maïsveld - White-fronted Geese on a cornfield
Kolganzen in vlucht - White-fronted Geese in flight
Maat ik kwam natuurlijk voor de Kraanvogels en het wachten werd regelmatig beloond. Vanuit de dekking van een bomenrij zag ik de vogels prachtig laag voorbij vliegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Off course the main reason we came here were the Cranes and the waiting was regularly rewarded. From my cover behind a tree line I could watch the birds fly by low to the ground.


Als ze zo beeldvullend voorbij vliegen is het nog lastig ze in beeld te houden - When flying so close it's hard to keep them in the frame
Twee volwassen Kraanvogels - Two adult Cranes
Groepen van tientallen, soms honderden vliegen voorbij - Dozens, sometimes hundreds fly by in groups
Een duidelijk verschil in kop tekening; boven een volwassen vogel, onder een juveniel - A clear difference in head dress; on top an adult , below a juvenile bird
Cranes flying against fall colored forest

Vranes against fall colored forest

Cranes flying at the moon
Cranes at sunset
Greetzzzz, Servee


Geen van deze foto's mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt voor publicatie of welk ander doel dan ook. Een link naar deze pagina is uiteraard wel toegestaan. Neem voor meer informatie contact op via mijn website www.serveewijsen.com
-----------------
None of the contents or photos published here may be used for publication or any other purposes without my written permission. linking to this page is permitted. For more information on using these images please contact me through my website www.serveewijsen.com

MIJN PORTFOLIO STAAT HIER!


 • • • • (c) Servee Wijsen  2012 • • • •